پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

متون عمومي

دستورالعملها و بخشنامه ها

مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور - معافیت ایثارگران و فرزندان شهداو...

بخشنامه در خصوص شرکت های آب و فاضلاب روستایی به استان ها

بخشنامه حسابرسی سالانه بدهی ها و مطالبات برای سال 1399

نحوه انتقال تنخواه گردان پرداخت سال 1398 به سال 1399

فراهم شدن امکان ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای کلیه متقاضیان شرکت در معاملات دولتی

بخشنامه موضوع بند (ز) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399

ابلاغ حق بیمه سال 1399

بخشنامه به کلیه دستگاههای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی کلیه مدیران عامل و ...

آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (16)ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (هـ ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398

آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود

آیین نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر

قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

نحوه ارتقاء کارمندان

 

 


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0