بیانیه توافق سطح خدمت
مسئولان و کارکنان اداره کل اموراقتصادی ودارایی سیستان وبلوچستان خود را خدمتگزار شما می دانند واعتقاد دارند که ...

ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد کارکنان ،به سئوال های او با صبر وشکیبایی پاسخ داده و در انجام امور وی را یاری دهند.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد مراحل انجام کار روشن و کوتاه باشد، و کار او در اسرع وقت و در کوتاه ترین  زمان ممکن انجام شود.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد که محیط اداره امن، پاکیزه، آراسته، منظم و راحت باشد.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد که کارکنان : خوش لباس،  خوش برخورد،  مودب،  متین و  مورد  اعتماد باشند وبا وی رفتاری احترام آمیز و صمیمانه داشته باشند.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد وسائل  نوشت افزاری مورد نیاز از قبیل فرم،  خودکار و نظایر آن به آسانی در دسترس باشد.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد کارکنان ،بین مشتریان تبعیض قائل نشوند و کیفیت خدمات ارائه  شده برای همه یکسان و مطلوب باشد.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد که در صورت شکایت و ابراز نا رضایتی از خدمات ،به شکایت  او سریعا رسیدگی شود.

 
مرجع رسیدگی به شکایات به ترتیب عبارتند از :
کارشناس حقوقی، حراست ومدیرکل

5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0