پیوندها

براي ارسال پيام به سيستم پيام گير رييس سازمان بايد بخشهاي نام،نام خانوادگي وشماره تماس فرم الكترونيكي را تكميل نموده ودر بخش شرح پيام نيز به بيان كامل ودقيق مشكل يا موضوع مورد نظر اقدام نماييد .

بديهي است در صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده به درخواست شما ترتيب اثر داده نخواهد شد.


* نام
* نام خانوادگى
* شماره تماس
* نشاني پست الكترونيكي
* موضوع پيام
* شرح پيام
 
امتیاز دهی
 
 

^