نام و نام خانوادگی سمت تلفن مستقیم داخلی دورنگار  نشانی
امیر مرتضوی مدیر کل 33322440 31133331 33322442 خیابان آزادی -اداره کل اموراقتصادی ودارایی
محمدحسین شهمرادزاده فهرج سرپرست معاونت نظارت مالی و رییس خزانه معین استان 33322444 31133374 31133376 خیابان آزادی-اداره کل اموراقتصادی ودارایی
مهرالله خندان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 33322450 31133366 33322450 خیابان آزادی –اداره کل  اموراقتصادی ودارایی
محمود پورحاجی حسینی معاون اقتصادی 33322460 31133737 31133325 خیابان آزادی -اداره کل اموراقتصادی ودارایی
مهدی علیزاده سرپرست روابط عمومی 31133378 31133378 31133378 خیابان آزادی-اداره کل امور اقتصادی ودارایی
تلفنخانه --- ---- 31133300 33322442 خیابان آزادی-اداره کل امور اقتصادی ودارایی
                      پست الکترونیک سازمان :ostanha0541@mefa.gov.ir  
 
 
^