پیوندها

هدف:

اجرا وتنظیم سیاستهای مالی واقتصادی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی واجرای سیاستهای مالیاتی واجرای برنامه همکاریهای اقتصادی وسرمایه گذاری های مشترک درداخل وخارج کشور وجذب سرمایه گذاریهای خارجی

 وظایف:

-اجرای سیاستها وخط مشی های ابلاغی از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی در استان

 -نظارت بر حسن انجام امور مربوط به سیاستهای اقتصادی ومالی دولت در استان (منجمله سهام عدالت ) وتنظیم خط مشی ها واجرای آن وهمچنین اجرای برنامه های توسعه اقتصادی

 -اعمال نظارت مالی از طریق ذیحسابان بر دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحاء ا بودجه کل کشور استفاده می نمایند وهمچنین از طریق حسابرسان مالی رسمی

 -اجرای تکالیف مربوط به امور پولی ،بانکی ،ارزی واعتباری کشور که بر حسب قوانین ومقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادی ودارایی محول گردیده است

 -تنظیم واجرای همکاریهای اقتصادی ،مالی ،وفنی ایران با سایر کشورها وموسسات مالی واقتصادی بین المللی وجذب سرمایه گذاری خارجی وایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه مناسبات وروابط بین المللی

 -ابلاغ اعتبارات هزینه ای وتملک داراییهای سرمایه ای تخصیص یافته دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان به دستگاههای اجرایی وپرداخت آنها به دستگاههای ذیربط وهمچنین پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دستگاههای اجرایی در سطح استان

 -انجام امور مربوط به افتتاح حساب ومعرفی امضاءحسابهای بانکی ذیحسابهاوحسابهای تمرکز درآمدها،سپرده وسایر حسابها

 -تهیه وتظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه استان شامل دریافتها وهزینه ها وسایر وجوه بانضمام مدارک کانل درآخر دوره مالی وارسال آن به اداره کل تمرکز وتلفیق حسابها وروشهای حسابداری

 -نظارت بر تنسیق (ترتیب دادن ) و تمرکزحسابهای اموال دستگاههای اموال دولتی ،نظارت بر  حفظ وحراست اموال دولت ونحوه استفاده از آنها در سطح استان

 -دریافت وثبت کلیه درآمدهای استانی در چهارچوب قوانین ومقررات مربوط و بررسی وضعیت درآمدهای استان

 -ارائه گزارشهای مالی از عملکرد درآمدهای استانی ،عملکرد اعتبارات هزینه ای وتملک داراییهای سرمایه ای استان به دبیر خانه ستاد درآمد و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان

^