پیوندها

در سال 1279شمسی همزمان با حکومت مظفرالدین شاه مستشاران بلژیکی برای اصلاح وضعیت گمرکات ایران وافزایش عواید گمرکی به استخدام دولت ایران درآمدندووگمرک زاهدان تاسیس گردید وبرای اصلاح اوضاع مالیه وگمرکات ایران به اقدامات خوبی دست زدند ودر فاصله سالیان 1279تا1300هجری شمسی اداره مستقلی تحت عنوان مالیه (دارایی) در دزداب وجود نداشت و در واقع مالیه وگمرکات دزداب به وسیله تشکیلات واحدی اداره می شد. حدودا در  سال 1300هجری شمسی وپس از پایان جنگ جهانی اول همزمان با تاسیس حکومت دزداب ظاهرا اداره مالیه دزداب از اداره گمرک جداشد وبه طور مستقل به فعالیت پرداخت از تاریخ دقیق تاسیس اداره مالیه دزداب اطلاعی در دست نیست اما وجود اداره مالیه در سال 1304هجری شمسی به ریاست اسماعیل تفرشی مسجل می باشدواداره مزبور که اداره مالیه ایالتی دزداب هم خوانده میشد زیر نظر اداره مالیه ایالتی سیستان قرار داشت وبه لحاظ اداری بخشی از تشکیلات مالیه ایالتی خراسان و سیستان به شمار می رفت ورییس مالیه خراسان وسیستان پیشکار نامیده می شد به عنوان مثال در سال 1307که میرزا رضا خان افشاری به عنوان متصدی بلدیه دزداب به این شهر آمد برای برقرای حقوق خویش با اداره مالیه دزداب مکاتبه نمود ،اداره مالیه دزداب به گواهی اسناد درخواست وی را به اداره مالیه سیستان منعکس نمود وپاسخ مالیه سیستان را به شرح زیر به میرزا رضا خان نوشت:

آقای میرزا رضا خان :متصدی بلدیه دزداب

با ارسال سواد تلگراف اداره جلیله مالیه ایالتی سیستان اشعار میدارد تاوصول حکم انتصاب شما از وزارت جلیله مالیه دامت شوکه – این اداره از پرداخت حقوق شما خودداری خواهد نمود لازم است حقوقات دی وبهمن را که دریافت داشته اید مسترد نموده ،قبض رسید دریافت دارید.(رییس مالیه دزداب ،امضاء)

 درسال 1309دزداب به زاهدان تغییر نام یافته ودر سال 1310 پس از تصویب قانون جدید تقسیمات کشوری با جدایی سیستان از خراسان وبلوچستان از کرمان استان سیستان وبلوچستان پدید آمد وزاهدان به مرکزیت آن برگزیده شد  ودر سال 1313 علی اکبرداور وزیردارایی وقت برای بررسی اوضاع مالی به اداره مالیه زاهدان آمد و در سال 1315اداره مالیه مستقل گشته و به اداره دارایی مالی زاهدان تغییر نام یافت وعهده دار فعالیتهایی همچون  امور مالی ومالیاتی ،دخانیات ،قندوشکر،چای ،غله وبعضی امور دیگر بوده است با توجه به بررسیهای اجمالی اطلاعات دقیقی از کلیه روسای دارایی زاهدان ازبدو تاسیس موجود نیست واز جمله روسا میتوان به آقایان شهیدی(1314)،احدزاده(1320)،لاچینی(1326)،قائم مقامی(1327)اشاره کرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آقایان فرج زاده(1358)،دیزجی(1359)،باانصاف(1262)،پیروزان(1366)،قدسی زاده(1367)،حسینی(1370)،شهیدی(1373)،نمک شناس (1381)، علی ابراهیمی (1384)، رضا اصغری  (1390)، مهدی خیاطی (1395) , و از تاریخ 1396/03/22 نیز آقای امیر مرتضوی عهده دار ریاست سازمان می باشند.

^